Poskytované sociálne služby

Nezábudka Pata, n.o. v ZpS a DSS poskytuje sociálne služby v zmysle Zákona č.448/2008 Z.z. v zneníneskorších predpisov fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Poskytuje, zabezpečuje a utvára podmienky na:

 • Odborné činnosti:
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • ošetrovateľskú starostlivosť
  • pracovnú terapiu
 • Obslužné činnosti:
  • ubytovanie – v štyroch 1-lôžkových izbách, v desiatich 2-lôžkových izbách
  • vybavené účelovým nábytkom
  • s vlastným sociálnym zariadením a šatníkom
  • s pocitom domáceho prostredia
  • s každodennou možnosťou návštevy
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba blielizne a šatstva
 • stravovanie – podľa zdravotného stavu 5-6 krát denne

Zabezpečíme:

 • záujmovú činnosť
 • úschovu cenných vecí
 • pravidelné lekársku starostlivosť
 • duchovné služby a bohoslužby priamo v zariadení
 • kadernícke a pedikérske služby