Podmienky a postupy prijatia

Podmienky a postupy prijatia do DSS a ZpS sú stanovené Zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2009.

Podmienky prijatia do DSS

V zariadení DSS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej č. V. podľa Prílohy č. 3., alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je nejmenej č. III. podľa Prílohy č. 3 a spĺňa ostatné podmienky stanovené zákonom o sociálych službách.

 1. Žiadateľ o sociálnu službu musí vyplniť a odoslať príslušnému samosprávnemu kraju (podľa trvalého bydliska) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – (kliknutím tu).
  K žiadosti je potrebné doložiť vyjadrenie ošetrujúceho lekára, aktuálne lekárske správy a nálezy od odborných lekárov, za účelom vyhotovenia lekárskeho posudku.
 2. Na základe predloženej žiadosti príslušný samosprávny kraj vyhotoví lekársky a sociálny posudok v ktorom určí stupeň odkázanosti a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, pokiaľ sa nejedná o stav trvalý. V sociálnom posudku sa posudzujú individuálne predpoklady fyzickej osoby, rodinné prostredie a ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú jeho začlenenie do spoločnosti.
 3. Na základe lekárskeho sociálneho posudku vydá príslušný samosprávny kraj Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Podmienkou prijatia do nášho DSS je stupeň odkázanosti V. alebo VI., alebo osoba nevidiaca (prakticky nevidiaca) so stupňom odkázanosti najmenej III.
 4. Po obdržaní právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu žiadateľ vyplní Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – (kliknutím tu) s prílohami v našom zariadení a následne bude zaradený do evidencie čakateľov do DSS.
 5. Po vykonaní všetkých horeuvedených žiadostí, posudkov a rozhodnutí a s možnosťou nástupu sa môže uzatvoriť s nastávajúcim klientom Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb.

Podmienky prijatia do ZpS

V ZpS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej č. IV. podľa Prílohy č.3 k zákonu o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 1. O sociálnu službu v ZpS požiada žiadateľ (senior) na predpísanom tlačive Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – (kliknutím tu) s prílohami na príslušnom obecnom, alebo mestskom úrade v mieste svojho trvalého bydliska – odbor sociálnej pomoci. K žiadosti je potrebné doložiť vyjadrenie ošetrujúceho lekára a aktuálne lekárske správy a nálezy od odborných lekárov, za účelom vyhotovenia lekárskeho posudku.
 2. Na základe predloženej žiadosti obecný alebo mestský úrad dá vyhotoviťí lekársky a sociálny posudok, v ktorom určí stupeň odkázanosti a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, pokiaľ sa nejedná o stav trvalý. V sociálnom posudku sa posudzujú individuálne predpoklady fyzickej osoby, rodinné prostredie a ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú jeho začlenenie do spoločnosti.
 3. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku vydá príslušná obec,alebo mesto Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Podmienkou prijatia do ZpS je stupeň odkázanosti IV. – VI.
 4. Po obdržaní právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu žiadateľ vyplní v našom zariadení Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – (kliknutím tu) s prílohami: Potvrdenie o príjme – rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne, Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (kliknutím tu), Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Následne bude zaradený do evidencie čakateľov do ZpS.
 5. Po vykonaní všetkých horeuvedených žiadostí, posudkov a rozhodnutí a s možnosťou nástupu sa môže uzatvoriť s nastávajúcim klientom Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb. Pred nástupom do zariadenia je potrebné doložiť Vajadrenie lekára bezinfekčnosti žiadateľa o umiestnenie v zariadení sociálnych služieb – (kliknutím tu).

Obec, prípadne kraj v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb podľa § 8 ods. 6.

Podmienky a postup pri zabezpečení opatrovateľskej služby

Obec Pata poskytuje pre svojich občanov opatrovateľskú službu v zmysle Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a VZN obce Pata č. 3/2014

Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe,ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy,úkonoch starostlivosti o svoju domácnosťa základných sociálnych aktivitách a jej stupeň odkázanosti je minimálne č. II.

Opatrovateľská služba je poskytovaná v domácnosti občana v pracovných dňoch, v minimálom rozsahu 2 hod. denne a maximálne 7,5 hod. denne terénnymi opatrovateľkami z Nezábudky Pata n.o.

Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 1,70 € za hod. opatrovateľskej služby.

Postup pri vybavovaní opatrovateľkej služby

Obecný úrad Pata: Odbor sociálnej pomoci-zodpovedný pracovník

 • vyplniť žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu/tlačivo k dispozícii na Obecnom úrade v Pate, alebo webovej stránke obce/
 • odovzdať vyplnenú žiadosť spolu s požadovanými prílohami/lekárske správy,nálezy,nie staršie ako 6 mesiaov/na obecnom úrade-odbor sociálnej pomoci
 • na základe žiadosti bude vyhotovený lekársky a sociálny posudok a vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • následne je potrebné na obecnom úrade vyplniť žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,v ktorej je potrebné uviesť požaovaný rozsah opatrovateľskej služby v hodinách,prípadne úkonoch/ a dátum začatia poskytovania opatrovateľskej služby
 • vyplnenú žiadosť spolu s výmerom o dôchodku zo sociálnej poisťovne je potrebné odovzdať na odbor sociálnej pomoci na Obecnom úrade v Pate
 • so žiadateľom bude uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby a platení úhrady za túto sociálnu službu
 • prostredníctvom terénnych opatrovateliek Nezábudka Pata n.o.zabezpečí opatrovateľskú službu v dohodnutom rozsahu

V prípade, že poskytovanie opatrovateľskej služby je pre občana nepostačujúce,môže požiadať obecný úrad o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov (tlačivo je totožné ako pri vybavovaní opatrovateľskej služby).

Na základe lekárskeho a sociálneho posudku obec Pata vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov /min.stupeň odkázanosti č.IV./,ktoré je jednou z podmienok prijatia do zariadenia pre seniorov.

Celodenné opatrovanie v domácnosti

Ak zdravotný stav občana vyžaduje celodenné opatrovanie a občan chce zostať vo svojej domácnosti, je potrebné vybavovať príspevok na celodenné opatrovanie.

Príspevok poskytuje:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Staničná 5
924 01 Galanta

Tlačivá na stiahnutie: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – kliknutím tu

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

Postup žiadateľa:

 • vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu tlačivo k dispozícii na Obecnom úrade v Pate alebo – kliknutím tu
 • odovzdať vyplnenú žiadosť spolu s požadovanými prílohami (lekárske správy, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku) na obecnom úrade v Pate – odbor sociálnej pomoci
 • na základe žiadosti bude vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu následne bude so žiadateľom uzatvorená Dohoda o zabezpečení stravovania v jedálni (možnosť doplnkovej služby – donášky do domu) v súlade s VZN č.3/2014 obce Pata

Potrebné tlačivá a vzory žiadostí nájdete na stránke www.trnava-vuc.sk alebo www.dssnezabudka.sk, alebo osobne v našom zariadení.

Informácie je možné podať:

 • telefonicky – 031/7860676
 • mobil: 0903 525 063
 • e-mailom – Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

riaditeľ zariadenia: Ing. Viera Lukáčová