Nezábudka Pata n.o.

Z dôvodu neustále sa meniacej situácie v súvislosti s Covid-19 v súlade s platnou legislatívou sa ruší doterajší zákaz návštev. Bližšie informácie o možnosti návštev Vám budú poskytnuté na telefónnom čísle 031/7860 676.

„Umenie nie je zostarnúť, ale vyrovnať sa s tým.“

J. Geothe

Tieto slová sú veľkým písmom znázornené v spoločenských priestoroch nášho sociálneho zariadenia. Našou prácou, individuálnym prístupom sa snažíme s našimi prijímateľmi sociálnych služieb nájsť to vyrovnanie, zmierenie, aby ešte v sebe našli dostatok síl, chuti a elánu pre zmysluplné a dôstojné prežitie tejto náročnej etapy v živote človeka. V rámci svojich schopností a možností ich ešte viesť k začleňovaniu sa do spoločenského diania v zariadení, ale i v obci, rôznymi dostupnými spôsobmi a formami s ohľadom na ich pokročilý vek a nepriaznivý zdravotný stav. Zdokonaľovanie a zvyšovanie úrovne poskytovaných sociálnych služieb, vytváranie príjemnej, rodinnej atmosféry s pocitom bezpečia a pohody, sú pre tím našich zamestnancov prvoradým cieľom, ale i výzvou do blízkej budúcnosti. Napĺňanie týchto zámerov a cieľov je náročný a dlhodobý proces. Sme si vedomí, že s ich realizáciou bude rásť kvalita poskytovaných sociálnych služieb, ako i spokojnosť našich klientov a ich príbuzných.

O nás

Nezisková organizácia Nezábudka Pata bola založená obcou Pata v r. 2007 za účelom poskytovania sociálnych služieb v tomto regióne. Obec Pata sa nachádza v okrese Galanta. Patríme medzi poskytovateľov sociálnych služieb územného obvodu TTSK.

Druhy a formy sociálnych služieb v Nezábudke

  • poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby v domove sociálnych služieb (DSS)
  • poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby v zariadení pre seniorov (ZpS)
  • poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby
  • poskytovanie sociálnej služby v jedálni
  • poskytovanie sociálnej služby v dennom centre

Popis zariadenia

Sociálne zariadenie Nezábudka Pata n.o.sídli v centre obci Pata, blízkosti nového kostola a klubu seniorov. Súčasťou nového areálu je aj oddychová zóna s kvetinovou a zeleninovou záhradkou. Budova je jednopodlažná, bezbariérová, rodinného typu s maximálnou kapacitou 24 obyvateľov, z toho 22 miest pre ZpS a 2 miesta pre DSS.